บ้านพักเด็กและครอบครัวมุกดาหาร

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
รายจ่ายประจำ
7
5.19
0.00
4.31
4.31
83.04%
83.04%
รายจ่ายภาพรวม
7
5.19
0.00
4.31
4.31
83.04%
83.04%
×