������������������������������������������������������������������������������������������

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
เบิกจ่าย
PO
ใช้จ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
สถานะ
รายจ่ายประจำ
8
4.51
4.33
0.00
4.33
96.02%
รายจ่ายภาพรวม
8
4.51
4.33
0.00
4.33
96.02%
×