สนง.เกษตรและสหกรณ์ จ.มุกดาหาร

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
รายจ่ายประจำ
9
1.14
0.00
0.65
0.65
57.30%
57.30%
รายจ่ายภาพรวม
9
1.14
0.00
0.65
0.65
57.30%
57.30%
×