สนง.เกษตรและสหกรณ์ จ.มุกดาหาร

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
รายจ่ายประจำ
10
2.13
0.00
1.77
1.77
83.36%
83.36%
รายจ่ายภาพรวม
10
2.13
0.00
1.77
1.77
83.36%
83.36%
×