���������.������������������������������������������ ���.������������������������

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
เบิกจ่าย
PO
ใช้จ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
สถานะ
รายจ่ายประจำ
9
2.26
1.87
0.00
1.87
82.83%
รายจ่ายลงทุน
1
0.78
0.78
0.00
0.78
100.00%
รายจ่ายภาพรวม
10
3.04
2.65
0.00
2.65
87.22%
×