โครงการชลประทานมุกดาหาร

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
รายจ่ายประจำ
5
0.51
0.00
0.47
0.47
92.77%
92.77%
รายจ่ายลงทุน
102
638.65
49.34
516.70
566.05
80.90%
88.63%
รายจ่ายภาพรวม
107
639.15
49.34
517.17
566.52
80.91%
88.63%
×