โครงการชลประทานมุกดาหาร

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
รายจ่ายประจำ
8
1.19
0.00
1.06
1.06
88.70%
88.70%
รายจ่ายลงทุน
69
551.48
65.62
293.31
358.93
53.18%
65.08%
รายจ่ายภาพรวม
77
552.67
65.62
294.37
359.99
53.26%
65.13%
×