���������������������������������������������������������������������

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
เบิกจ่าย
PO
ใช้จ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
สถานะ
รายจ่ายประจำ
6
0.67
0.46
0.00
0.46
68.48%
รายจ่ายลงทุน
87
331.05
261.80
22.74
284.54
85.95%
รายจ่ายภาพรวม
93
331.72
262.26
22.74
285.00
85.91%
×