สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์ จ.มุกดาหาร

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
รายจ่ายประจำ
15
2.22
0.00
1.48
1.48
66.63%
66.63%
รายจ่ายลงทุน
5
0.92
0.00
0.92
0.92
100.00%
100.00%
รายจ่ายภาพรวม
20
3.15
0.00
2.40
2.40
76.41%
76.41%
×