สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์ จ.มุกดาหาร

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
รายจ่ายประจำ
16
4.09
0.00
3.00
3.00
73.23%
73.23%
รายจ่ายลงทุน
6
0.95
0.00
0.92
0.92
97.16%
97.16%
รายจ่ายภาพรวม
22
5.04
0.00
3.92
3.92
77.74%
77.74%
×