สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์ จ.มุกดาหาร

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
รายจ่ายประจำ
18
4.29
0.00
3.64
3.64
84.90%
84.90%
รายจ่ายลงทุน
7
1.92
1.32
0.60
1.92
31.35%
100.00%
รายจ่ายภาพรวม
25
6.21
1.32
4.24
5.56
68.31%
89.57%
×