���������.��������������������������������������������� ���.������������������������

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
เบิกจ่าย
PO
ใช้จ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
สถานะ
รายจ่ายประจำ
13
4.40
3.47
0.00
3.47
78.89%
รายจ่ายลงทุน
2
0.55
0.55
0.00
0.55
100.00%
รายจ่ายภาพรวม
15
4.95
4.02
0.00
4.02
81.23%
×