ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดมุกดาหาร

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
รายจ่ายประจำ
13
3.08
0.00
2.10
2.10
68.10%
68.10%
รายจ่ายลงทุน
1
0.07
0.00
0.07
0.07
100.00%
100.00%
รายจ่ายภาพรวม
14
3.14
0.00
2.16
2.16
68.77%
68.77%
×