ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดมุกดาหาร

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
รายจ่ายประจำ
14
5.41
0.00
4.34
4.34
80.23%
80.23%
รายจ่ายลงทุน
1
0.07
0.00
0.07
0.07
100.00%
100.00%
รายจ่ายภาพรวม
15
5.48
0.00
4.41
4.41
80.46%
80.46%
×