ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดมุกดาหาร

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
รายจ่ายประจำ
12
5.99
0.00
5.19
5.19
86.70%
86.70%
รายจ่ายลงทุน
1
0.27
0.00
0.27
0.27
100.00%
100.00%
รายจ่ายภาพรวม
13
6.26
0.00
5.46
5.46
87.27%
87.27%
×