������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
เบิกจ่าย
PO
ใช้จ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
สถานะ
รายจ่ายประจำ
11
5.19
4.98
0.00
4.98
95.94%
รายจ่ายลงทุน
1
0.08
0.07
0.00
0.07
95.13%
รายจ่ายภาพรวม
12
5.26
5.05
0.00
5.05
95.93%
×