สนง.ประมงจังหวัด

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
รายจ่ายประจำ
17
1.07
0.00
0.45
0.45
41.54%
41.54%
รายจ่ายภาพรวม
17
1.07
0.00
0.45
0.45
41.54%
41.54%
×