สนง.ประมงจังหวัด

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
รายจ่ายประจำ
17
1.96
0.00
1.54
1.54
78.57%
78.57%
รายจ่ายภาพรวม
17
1.96
0.00
1.54
1.54
78.57%
78.57%
×