สนง.ประมงจังหวัด

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
รายจ่ายประจำ
18
2.59
0.00
1.97
1.97
76.21%
76.21%
รายจ่ายลงทุน
1
1.59
1.59
0.00
1.59
0.00%
100.00%
รายจ่ายภาพรวม
19
4.18
1.59
1.97
3.56
47.27%
85.24%
×