���������.������������������������������������

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
เบิกจ่าย
PO
ใช้จ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
สถานะ
รายจ่ายประจำ
16
2.39
1.55
0.00
1.55
65.11%
รายจ่ายภาพรวม
16
2.39
1.55
0.00
1.55
65.11%
×