���������.������������������������������������

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
เบิกจ่าย
PO
ใช้จ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
สถานะ
รายจ่ายประจำ
17
2.64
1.62
0.00
1.62
61.35%
รายจ่ายภาพรวม
17
2.64
1.62
0.00
1.62
61.35%
×