���������.������������������������������������

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
รายจ่ายประจำ
17
1.05
0.00
0.30
0.30
28.57%
28.57%
รายจ่ายภาพรวม
17
1.05
0.00
0.30
0.30
28.57%
28.57%
×