ด่านกักกันสัตว์มุกดาหาร

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
รายจ่ายประจำ
6
1.17
0.02
0.72
0.74
62.04%
63.75%
รายจ่ายภาพรวม
6
1.17
0.02
0.72
0.74
62.04%
63.75%
×