ด่านกักกันสัตว์มุกดาหาร

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
รายจ่ายประจำ
6
1.95
0.00
1.41
1.41
72.21%
72.21%
รายจ่ายภาพรวม
6
1.95
0.00
1.41
1.41
72.21%
72.21%
×