ด่านกักกันสัตว์มุกดาหาร

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
รายจ่ายประจำ
6
2.11
0.00
1.61
1.61
76.50%
76.50%
รายจ่ายลงทุน
1
0.01
0.00
0.01
0.01
100.00%
100.00%
รายจ่ายภาพรวม
7
2.12
0.00
1.62
1.62
76.63%
76.63%
×