���������������������������������������������������������������������

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
เบิกจ่าย
PO
ใช้จ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
สถานะ
รายจ่ายประจำ
5
2.99
2.26
0.00
2.26
75.80%
รายจ่ายภาพรวม
5
2.99
2.26
0.00
2.26
75.80%
×