���������������������������������������������������������������������

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
รายจ่ายประจำ
6
1.72
0.10
1.33
1.43
77.71%
83.53%
รายจ่ายลงทุน
4
0.25
0.00
0.25
0.25
99.39%
99.39%
รายจ่ายภาพรวม
10
1.96
0.10
1.58
1.68
80.44%
85.52%
×