สนง.ปศุสัตว์ จ.มุกดาหาร

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
รายจ่ายประจำ
11
4.37
0.00
2.82
2.82
64.56%
64.56%
รายจ่ายลงทุน
2
0.78
0.00
0.76
0.76
98.08%
98.08%
รายจ่ายภาพรวม
13
5.14
0.00
3.58
3.58
69.64%
69.64%
×