สนง.ปศุสัตว์ จ.มุกดาหาร

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
รายจ่ายประจำ
16
8.87
0.00
5.60
5.60
63.12%
63.12%
รายจ่ายลงทุน
2
0.76
0.00
0.76
0.76
100.00%
100.00%
รายจ่ายภาพรวม
18
9.63
0.00
6.36
6.36
66.05%
66.05%
×