สนง.ปศุสัตว์ จ.มุกดาหาร

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
รายจ่ายประจำ
16
9.15
0.00
7.28
7.28
79.56%
79.56%
รายจ่ายภาพรวม
16
9.15
0.00
7.28
7.28
79.56%
79.56%
×