���������.������������������������ ���.������������������������

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
เบิกจ่าย
PO
ใช้จ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
สถานะ
รายจ่ายประจำ
13
9.22
6.34
0.00
6.34
68.71%
รายจ่ายลงทุน
7
1.11
1.09
0.02
1.11
99.99%
รายจ่ายภาพรวม
20
10.33
7.43
0.02
7.45
72.07%
×