���������.������������������������ ���.������������������������

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
รายจ่ายประจำ
15
8.83
0.00
3.98
3.98
45.02%
45.02%
รายจ่ายลงทุน
2
0.76
0.00
0.76
0.76
100.00%
100.00%
รายจ่ายภาพรวม
17
9.60
0.00
4.74
4.74
49.40%
49.40%
×