สถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
รายจ่ายประจำ
8
3.41
0.16
1.82
1.97
53.31%
57.94%
รายจ่ายลงทุน
51
18.25
7.00
2.67
9.67
14.64%
52.98%
รายจ่ายภาพรวม
59
21.66
7.16
4.49
11.64
20.72%
53.76%
×