สถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
รายจ่ายประจำ
12
6.64
0.03
5.21
5.24
78.49%
78.93%
รายจ่ายลงทุน
67
24.19
2.68
21.40
24.08
88.46%
99.55%
รายจ่ายภาพรวม
79
30.83
2.71
26.61
29.32
86.31%
95.11%
×