สถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
รายจ่ายประจำ
13
10.09
0.00
8.61
8.61
85.33%
85.33%
รายจ่ายลงทุน
69
22.74
3.27
17.41
20.68
76.58%
90.94%
รายจ่ายภาพรวม
82
32.82
3.27
26.02
29.28
79.27%
89.22%
×