������������������������������������������������������������������������

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
รายจ่ายประจำ
7
2.70
0.12
1.17
1.29
43.53%
47.79%
รายจ่ายลงทุน
33
7.17
2.67
0.34
3.01
4.74%
42.00%
รายจ่ายภาพรวม
40
9.86
2.78
1.51
4.30
15.35%
43.58%
×