ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรมุกดาหาร

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
รายจ่ายประจำ
15
4.29
0.02
2.83
2.85
66.04%
66.54%
รายจ่ายภาพรวม
15
4.29
0.02
2.83
2.85
66.04%
66.54%
×