ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรมุกดาหาร

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
รายจ่ายประจำ
16
6.55
0.03
5.78
5.82
88.31%
88.81%
รายจ่ายภาพรวม
16
6.55
0.03
5.78
5.82
88.31%
88.81%
×