ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรมุกดาหาร

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
รายจ่ายประจำ
14
8.82
0.06
6.56
6.61
74.37%
75.01%
รายจ่ายภาพรวม
14
8.82
0.06
6.56
6.61
74.37%
75.01%
×