������������������������������������������������������������������������������������������������������

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
เบิกจ่าย
PO
ใช้จ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
สถานะ
รายจ่ายประจำ
9
6.86
6.28
0.08
6.36
92.77%
รายจ่ายลงทุน
1
0.07
0.07
0.00
0.07
100.00%
รายจ่ายภาพรวม
10
6.92
6.35
0.08
6.43
92.84%
×