������������������������������������������������������������������������������������������������������

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
เบิกจ่าย
PO
ใช้จ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
สถานะ
รายจ่ายประจำ
9
8.58
6.97
0.06
7.03
81.85%
รายจ่ายลงทุน
1
0.07
0.07
0.00
0.07
100.00%
รายจ่ายภาพรวม
10
8.65
7.03
0.06
7.09
81.99%
×