������������������������������������������������������������������������������������������������������

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
รายจ่ายประจำ
16
4.93
0.03
4.23
4.25
85.76%
86.32%
รายจ่ายภาพรวม
16
4.93
0.03
4.23
4.25
85.76%
86.32%
×