สนง.เกษตร จ.มุกดาหาร

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
รายจ่ายประจำ
28
3.96
0.06
2.37
2.43
59.83%
61.35%
รายจ่ายลงทุน
1
0.89
0.87
0.00
0.87
0.00%
98.43%
รายจ่ายภาพรวม
29
4.84
0.93
2.37
3.30
48.89%
68.13%
×