สนง.เกษตร จ.มุกดาหาร

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
รายจ่ายประจำ
30
6.97
0.09
4.94
5.03
70.94%
72.17%
รายจ่ายลงทุน
4
1.79
0.50
0.90
1.40
50.39%
78.26%
รายจ่ายภาพรวม
34
8.76
0.59
5.85
6.43
66.73%
73.42%
×