สนง.เกษตร จ.มุกดาหาร

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
รายจ่ายประจำ
27
7.25
0.09
5.68
5.77
78.36%
79.55%
รายจ่ายลงทุน
3
1.50
1.50
0.00
1.50
0.00%
100.00%
รายจ่ายภาพรวม
30
8.75
1.59
5.68
7.27
64.94%
83.05%
×