���������.��������������� ���.������������������������

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
เบิกจ่าย
PO
ใช้จ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
สถานะ
รายจ่ายประจำ
24
9.56
7.52
0.01
7.52
78.68%
รายจ่ายลงทุน
4
0.49
0.00
0.17
0.17
35.12%
รายจ่ายภาพรวม
28
10.05
7.52
0.18
7.69
76.56%
×