สนง.สหกรณ์ จ.มุกดาหาร

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
รายจ่ายประจำ
14
5.92
0.00
3.98
3.98
67.20%
67.20%
รายจ่ายลงทุน
5
0.30
0.22
0.08
0.30
26.23%
100.00%
รายจ่ายภาพรวม
19
6.22
0.22
4.06
4.28
65.23%
68.78%
×