สนง.สหกรณ์ จ.มุกดาหาร

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
รายจ่ายประจำ
17
9.34
0.00
6.93
6.93
74.24%
74.24%
รายจ่ายลงทุน
5
0.30
0.00
0.30
0.30
100.00%
100.00%
รายจ่ายภาพรวม
22
9.64
0.00
7.23
7.23
75.04%
75.04%
×