สนง.สหกรณ์ จ.มุกดาหาร

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
รายจ่ายประจำ
29
12.92
0.00
10.74
10.74
83.14%
83.14%
รายจ่ายลงทุน
5
0.48
0.00
0.48
0.48
100.00%
100.00%
รายจ่ายภาพรวม
34
13.40
0.00
11.22
11.22
83.74%
83.74%
×