���������.������������������ ���.������������������������

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
เบิกจ่าย
PO
ใช้จ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
สถานะ
รายจ่ายประจำ
13
9.18
8.18
0.00
8.18
89.03%
รายจ่ายภาพรวม
13
9.18
8.18
0.00
8.18
89.03%
×